Wrap – Chèvre frais

tomates, pesto, jambon Serrano